Екологично почистване

ЕКОЛОГИЧНО ПОЧИСТВАНЕ

Екологично почистване без препарати за дома на хора с алергии, малки деца, бременни жени и всички, които ценят здравето си. Бързо и ефективно с професионална парочистачка. 

С оглед на дългосрочните ни бизнес планове за развитие и усъвършенстване в обслужващата сфера, ние от Бараж М считаме, че трябва да обърнем особено внимание върху защитата на околната среда. Екологичните цели за нас имат двуяка ориентация - веднъж в икономически, и втори път - в социален аспект. Интегрирането на екологичното измерение във всички аспекти на трудовата ни дейност постигаме чрез информиране и насърчаване на клиентите ни да предпочетат стоки и услуги, съобразени с околнатасреда. Този избор е благоприятен не само за околната среда, а също и за клиентите ни, подобрявайки общественият им имидж.

Разбира се на първо място стои обучението на персонала. За целта ние сме внедрили модерни методи за придобиване на екологични познания при използването на различни почистващи препарати. При избора си на доставчици на материали и консумативи ние предявихме изискване препаратите, които ще ни предложат, да не замърсяват околната среда. Вземайки предвид нашите изисквания, доставчиците ни организираха обучение на служителите за боравене с препаратите и начините за постигане на добри резултати в почистването с минимални количества. За да осигурим използването на оптимални количества почистващ продукт, ние използваме дозатори.

Възможността за рециклиране, заедно с енергийната ефективност, са водещи и при избора ни на почистващи машини. Почистващата ни техника е създадена така, че да е дълготрайна. Това гарантирано понижава разходите ни, консумацията на енергия, и разбира се свежда до минимум отпадъците. Използваната техника е с ниско ниво на шум при работа, няма вредни и опасни излъчвания. Като изключително екологично ефективна определяме системата Baudoin, която работи единствено с филтрирана вода.

По отношение на логистичното обслужване на дейността ни, трябва да отбележим, че съблюдаваме правилата за минимално въздействие върху околната среда - предвидили сме достатъчно голямо складово помещение, което ни позволява да доставяме материали и консумативи в големи количества наведнъж. Доставката на продуктите до обекта се извършва в концентриран вид. Така редуцираме  разходи си, от една страна, и намаляваме отделянето на отровни емисии от транспортните средства, от друга.

В заключение бихме казали, че прилагаме политика на икономии в тясна връзка с принципите за екологичност. За целта внедряваме модерни системи на обучение и професионална квалификация, които водят до високи нива на екологична техническа компетентност, а именно: минимизиране на отпадъците, незамърсяване с вредни химически препарати, намаляване разходите за гориво, използване на енергоспестяващи машини с ниски нива на шум.