1.Първо ниво - Персонал

Важна предпоставка за достигане на високи стандарти на качеството на предлаганите услуги е прецизният подбор на персонала и обучението му.


1.1. Подбор – подборът на персонала е подчинен на строги критерии и изисквания към кандидатите. Нашите хигиенисти трябва да отговарят на следните изисквания:
-         да са в активна трудоспособна възраст;
-         да са в добро здравословно състояние, което се удостоверява от служителя с медицинско удостоверение от личния лекар;
-         поради спецификата на работата и достъпа им до важни документи и вещи, да не са осъждани, което се удостоверява със свидетелство за съдимост;
-         подборът се извършва за всеки отделен обект, при което се съблюдава служителите да са с подходящо местоживеене и удобен транспорт, което намалява риска от закъснения за работа;
-         да са с изградени трудови навици – изискват се препоръки от бивши работодатели;
-         всеки кандидат предоставя автобиография – преценените като подходящи, се канят на интервю, в което в директен разговор с главния координатор се преценява мотивацията на кандидата и нагласата му за подобен вид работа;
-         при подбора на персонала се съобразяваме с изискванията на нашите клиенти за съответния обект

 


1.2.Обучение 
Одобрените кандидати за започване на работа минават през задължителен курс на обучение в основните почистващи техники. Кандидатите се обучават в правилното използване на почистващи инструменти и техника, както и правилното използване и дозировка на почистващите препарати. Кандидатите се запознават подробно с технологията на почистване, важна част от която е последователността и добрата организация на работата.
Обучението се прави индивидуално за всеки обект. На преминалите успешно етапа на обучение, се предлага работа на конкретен обект. При започване на работа на съответния обект, заедно с работника присъства оперативен координатор, който му помага в организирането на индивидуалната му работа. Запознава го с района му за почистване и му разяснява  специфичните особености на работното място. Координаторът присъства на конкретния обект докато се увери, че хигиенистът напълно е усвоил спецификите на предложената му работа.
Периодично нашите работници преминават през обучение за усвояване на най-новите техники и технологии в областта на професионалното почистване.